Bacon-Wrapped Mozzarella Stix

Four of our homemade Mozzarella Sticks Wrapped in Bacon and Deep Fried

Bacon-Wrapped Mozzarella Stix